Vedtægter

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ”KUNSTBYGNINGENS KUNSTFOND”.

Navn og hjemsted:

Den selvejende institutions navn er ”Kunstbygningens Kunstfond”.
Institutionens hjemsted er Svendborg kommune. 

Formål 

Institutionens formål er

Kapital 

Grundkapitalen ved fondens stiftelse er indskudt af stifteren ved overdragelse af den under ”formål” omtalte kunstsamling. I henhold til det sidst reviderede regnskab fra 1996 udgør værdien af kunstsamlingen kr. 558.000,-, hvilket beløb er fondens grundkapital pr. 1. januar 1997, idet værdien af kunstsamlingen ikke skønnes at være faldet. 

Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder eller fordele. 

Ledelse 

Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

3 medlemmer udpeges af Svendborg Amts Kunstforenings bestyrelse, hvoraf formanden for Svendborg Amts Kunstforening er født medlem. 1 medlem udpeges af ”Kunstbygningens” bestyrelse.

Disse 4 medlemmer udpeger yderligere 3 medlemmer.

Medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Alle medlemmer kan udpeges mere end én gang.

Bestyrelsen fastlægger proceduren for indkøb af kunstværker.

De indkøbte kunstværker registreres med kunstnernavn, indkøbspris, værkets titel m.m. og indgår derefter i Kunstfondens samling. 

Bestyrelse 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, eventuel næstformand, kasserer og sekretær.

Der afholdes bestyrelsesmøde mindst en gang i kvartalet og der ud over, når formanden eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det.

Der ydes ikke vederlag eller anden honorering for bestyrelsesarbejde. 

Regnskab 

Institutionens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor eller eventuelt af Kommunernes Revisionsafdeling.

Regnskabet skal efter revision indsendes til godkendelse af Svendborg byråd, hvilket skal ske senest 1. april for det foregående år. 

Tegning 

Institutionen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden skal være den ene. Der kan meddeles fuldmagt til en enkelt person til foretagelse af dagligdags dispositioner.

Hæftelser 

For institutionens forpligtelser hæfter alene institutionens formue.

Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke for nogen af fondens forpligtelser. 

Overskud 

Eventuelt overskud skal anvendes i overensstemmelse med fondens formål. 

Vedtægtsændringer og ophør 

Ændringer af institutionens vedtægter kræver, at mindst 5 bestyrelsesmedlemmer stemmer for ændringerne, hvorefter ændringerne skal godkendes af Svendborg Byråd. 

Opløsning af institutionen kræver, at mindst 5 bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor, og at Svendborg Byråd efterfølgende godkender det. I tilfælde af institutionens opløsning skal formuen efter byrådets nærmere bestemmelser anvendes til formål, der er beslægtet med institutionens formålsbestemmelse. 

Nærværende vedtægter er en ændring af vedtægterne for Svendborg Amts Kunstforenings Museums Kunstfond, der hidtil har været integreret i vedtægterne for Svendborg Amts Kunstforenings Museum. 

Således vedtager den 

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions