Åbningstider:
I dag
lukket


Nyheder

17.01.2022 - 28.01.2022

Hjem > SAK Kunstforening > Vedtægter

Vedtægter

  

§ 1:

SVENDB0RG AMTS KUNSTFORENING, normalt forkortet til SAK, har til formål at fremme interessen for kulturens kunstneriske udtryksformer med hovedvægt på den bildende kunst. Foreningen har hjemsted i Svendborg.

§ 2:

Enhver kan blive medlem af foreningen mod at betale et kontingent, der efter indstilling fra bestyrelsen fastsattes af generalforsamlingen.Udelukkelse af foreningen kan kun ske, såfremt et medlem groft har modarbejdet foreningen og i så fald kun, hvis en generalforsamling med to trediedeles flertal har vedtaget udelukkelsen, som skal være indstillet af en enstemmig bestyrelse.Kontingentrestance kan medfølge medlemskabets ophør.

§ 3:

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indvarsles mindst 8 dage før gennem dagspressen eller ved udsendelse af skriftlig varsel til hvert enkelt medlem.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Beretning om virksomheden
  3. Regnskab for det forløbne år
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  7. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
  8. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den forudgående 20. januar.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Et medlemskab giver én stemme, uanset om medlemskabet omfatter en eller flere personer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og suppleanter for 1 år ad gangen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, bortset fra § 10. Skriftlig afstemning kan kræves af blot et medlem.

§ 4:

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst 25 medlemmer med motiveret dagsorden kræver en ekstraordinær generalforsamling indkaldt. Varsling sker som ved ordinær generalforsamling og med angivelse af dagsorden.

§ 5:

Bestyrelsen leder foreningens arbejde og er beslutningsdygtig når mindst fire medlemmer er til stede. Dens opgaver kan delegeres til arbejdsudvalg, hvori mindst et bestyrelsesmedlem skal have sæde. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed.Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf fire og tre skiftevis er på valg. 0pstår der uregelmæssigheder i denne ordning, afgøres det ved lodtrækning hvilke medlemmer, der skal afgå i det kommende år. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 6:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 7:

Foreningen tegnes i den daglige drift af formand eller kasserer. Ved væsentlige dispositioner, ved f.eks. køb og salg af fast ejendom, pantsætning, optagelse af lån, kræves dog underskrift af yderligere tre bestyrelsesmedlemmer.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 8:

Beslutning om køb, salg eller behæftelse af fast ejendom skal, for at være gyldig, vedtages af bestyrelsen og godkendes på en generalforsamling.

§ 9:

Bestemmelse om vedtægtsændring kan træffes på en ordinær generalforsamling, hvor den påtænkte vedtægtsændring er varslet samtidig med indkaldelsen til generalforsamling. Vedtagelse af ændringer kræver tilslutning fra 2/3 af de fremmødte. Spørgsmål der vedrører foreningens opløsning kan dog kun behandles efter vedtægternes § 10.

§ 10:

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun træffes på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling, hvis halvdelen af foreningens medlemmer er til stede og 3/4 af disse stemmer herfor. Kan kvalificeret flertal ikke opnås, men kun almindeligt flertal blandt de fremmødte, skal forslaget om opløsning forelægges en ny generalforsamling inden en måned. Denne generalforsamling skal med to ugers varsel indkaldes ved skriftligt varsel til hvert enkelt medlem. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, hvis der kan opnås 3/4 stemmeflerhed. I tilfælde af foreningens opløsning træffer den herom besluttende generalforsamling afgørelse om anvendelse af foreningens midler i overensstemmelse med vedtægternes § 1 og efter bestyrelsens indstilling herom.

Således vedtaget i overensstemmelse med gældende vedtægt på foreningens generalforsamling den 19. februar 1979 og den 13. februar 1980.

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

PRIVATEN” som er 3 sammenhængende lokaler på SAKs 1. sal, kan lejes af medlemmer af SAK

Lokalerne kan rumme ca. 40 personer og udlejes, til personer over 18 år, til eks. møder, receptioner, undervisning, fødselsdage m.v.

Læs mere


Kære venner af SAK

Vi har besluttet, at vi lukker midlertidigt ned iht. Sundhedsmyndighedernes anbefalinger for kunst- og kulturinstitutioner. I morgen skulle vi have Artist Talk med Per Hillo. SAK kan ikke forsvare dette med de smittetal, som vi ser i disse dage.
SAK har formidable nye udstillinger og aktiviteter på vej i 2022. Dem glæder vi os til at dele med jer.

Vi håber, at I alle kommer godt og sikkert gennem julen.


Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |