arkiv
Hjem > 2017 > Generalforsamling > Referat 2016

Referat 2016

Generalforsamling i Svendborg Amts Kunstforening 23. februar 2017 på Svendborg Vandrehjem                          

DAGSORDEN:                              

  1. Valg af ordstyrer
  2. Formandens beretning 2016
  3. Regnskab for 2016
  4. Indkomne forslag: Forslag om stigning i medlemskontingentet på 20 kr.
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  6. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  7. Valg af to revisorer og to suppleanter
  8. Eventuelt.

Ad 1 - Valg af ordstyrer og referent

Advokat Jacob Trane blev foreslået til ordstyrer og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2 – Formandens beretning

Formanden Anne Magner aflagde beretning om foreningens aktiviteter i det forgangne år. Der har i hele året været omkring 8.000 besøgende. De mange kunstnere og kunstnergrupper, der udstiller i huset, udtrykker glæde over huset og kommer gerne igen. Forslag fra sidste års generalforsamling om fri entre ved ferniseringer er blevet afprøvet. Det økonomiske er ikke helt på plads, så derfor vurderes stadig om evt. fri entre ved ferniseringerne kan blive permanent. Formanden informerede om, at man i bestyrelserne arbejder på en vision for SAK. Man vil f.eks. gerne udvide bygningen, etablere handicapadgang, gøre mere for de frivillige og have flere medarbejdere til aflastning for daglig leder Mogens Palm. I den forbindelse kunne formanden meddele, at der vil blive lukket i tre uger i sommer, idet der ikke er nogen til at passe udstilling. Formanden benyttede lejligheden til at takke de mange frivillige, tak til daglig leder Mogens Palm samt en tak til bestyrelseskollegerne.

Der var ikke kommentarer til beretningen, som i sin fulde ordlyd kan ses på hjemmesiden.

Ad 3 - Regnskab 2015

Kasserer Sven-Erik Frederiksen gennemgik punkter i regnskabet. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen og kan ses på SAKs hjemmeside.

Ad 4 - Indkomne forslag

Bestyrelsen har fremsat forslag om en stigning i medlemskontingentet på 20 kr. De 20 kroners stigning vil gælde samtlige former for medlemskab. Stigningen træder i kraft pr. 1. januar 2018 og forslaget blev vedtaget.

Fra salen: Var det en ide at lade medlemskab gælde personligt og ikke for en husstand, dvs. for to personer og evt. hjemmeboende børn? Bestyrelsen vil vurdere forslaget.

Fra salen: Kunne man undlade kontingenstigning for de frivillige? Til det sagde formanden, at det vil blive for vanskeligt at administrere, bl.a. fordi nogle frivillige kun kommer en eller to gange.

Ad 5 - Fastsættelse af kontingent. Se ovenfor.

Ad 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg var Svend Erik Kracht og Sven Erik Frederiksen, som begge var villige til genvalg. Da Marie Snede Villumsen og Elin Østergaard ønskede at udtræde, blev Lisbeth Berens Bang og Nina Birgitte Rasmussen foreslået. Alle fire nævnte blev valgt. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Anne Magner, Bruno Hansen og  Anne-Mette Sybrandt. Suppleant John Østergaard og Amos Bendix blev genvalg.

Ad 7 - Valg af to revisorer og to suppleanter

Nuværende revisorer Jeff West genvalgtes og som ny revisor valgtes Eva Lauritsen

Revisorsuppleant Morten Nielsen blev genvalgt og som ny valgtes Karen Margrethe Østergaard Pedersen.

Ad 8 – Eventuelt 

REFERAT: Svendborg, den 25. februar 2017/kw

 

 

 

 

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |