arkiv
Hjem > Før 2017 > 2008 > Generalforsamling > Formandsberetning for år 2007

Formandsberetning for år 2007

Foreningen SAK
Formandsberetning for år 2007

Velkommen til foreningen SAKs generalforsamling. I det følgende skal jeg kort redegøre for de aktiviteter, bestyrelse og personale har gennemført i løbet af 2007.

Indledningsvis vil jeg benytte anledningen til at rette en tak til den afgående bestyrelse og til SAKs personale samt weekendvagterne og de mange ulønnede, der lægger en stor indsats i SAK-bukettens forskellige bestyrelser, udvalg etc.

Da jeg selv er på valg i år, er det usikkert om jeg får anledning til at gøre dette ved en senere lejlighed, og under alle omstændigheder er det værd at bemærke, at vi i år 2007 har haft et meget flot og velfungerende team, der har arbejdet godt, opfindsomst og engageret for SAK. Tak for det.

Udstillingsaktivitet:

Den egentlige beretning bør begynde med vores "kerneområde" - udstillingerne. Her har vi i 2007 lagt vægt på at fortsætte en linje, der både omfatter de gode, lokale udstillinger, SAK har en lang og stærk tradition for - og samtidig introducerer nyt og spændende stof for medlemmerne og de mange gæster, der hver sæson passerer igennem udstillingsbygningen.

I 2007 har SAK afholdt 11 udstillinger / arrangementer.

Der var 7 udstillinger arrangeret af grupper og enkeltpersoner, der selv stod for ophængningen og det praktiske:

SAK var selv arrangør af udstillingerne

Besøgstal:

I 2007 besøgtes SAKs udstillinger inkl. julebazaren af ca. 11.700 personer

Til sammenligning var tallet i 2006 på 10.000 og i 2005 på 8.500 personer. Dermed fortsætter vi den fremgang, der i 2006 bragte SAK tilbage til et "godt normalår" efter et noget mat 2005.

Medlemstal:

SAKs medlemstal for 2007 er som følger. De tilsvarende tal for 2006 og 2005 anføres til sammenligning :

  2007 2006 2005
Private medlemmer 644 572 510
Erhvervsmedlemmer 79 79 90
Institutionsmedlemmer 17 17 14

Som det fremgår, er det lykkedes at stabilisere tallene for erhvervs- og institutionsmedlemmer, og hvad angår antallet af private medlemmer, har vi oplevet en stor og glædelig fremgang.

At dømme efter de øjeblikkelige tal vil denne tendens fortsætte også i 2008.

Dét kan der selvfølgelig være mange årsager til, men bestyrelsen tillader sig at konkludere, at SAKs udvikling og satsninger de sidste to år i hvert fald ikke har skræmt vores publikum bort.

Bestyrelsens arbejdsområder i 2007:

Hvad går så disse tiltag ud på?

Ud over arbejdet med at sikre SAK et varieret og stærk udbud af udstillinger, kan vi nævne

 • koordinerings- og formidlingssamarbejde med gallerierne DGV, Galleri BUK og Galleri Weber.
 • tilsvarende samarbejde med Baggårdsteatret og, fremover, også med vigtige aktører i musiklivet.
 • I samarbejde med SAK har Løgumkloster i 2007 udviklet et kunst-kursus og -rejse til Berlin. Kurset finder sted i 27/9 - 6/10. Man kan få en folder om det i SAKs reception
 • skoletjenesten. Trine Anderschou er ansat til - og i færd med at udvikle skoletjenesten.
 • rundvisninger. Igennem 2007 er antallet af rundvisninger på vores udstillinger steget meget, så denne aktivitet nu udgør en væsentlig del af formidlingen på vores udstillinger.
 • bestyrelsen arbejder for øjeblikket på aktiviteter, der skal sikre interessen for SAK iblandt unge mennesker. Der er dels tale om udstillinger, der tager udgangspunkt i de unges egen kunst, dels om at åbne huset for nogle af de sammensatte kulturbegivenheder (musik, performance osv.), der kan bruge SAK som ramme.
 • SAKs hjemmeside og nyhedsbrev. Her har vores skattede bestyrelsesmedlem Jerry Jakobsfeld gjort et stort arbejde for at få www.sak.dk løftet fra at være en simpel katalogside til at blive et aktivt informationsredskab med løbende opdatering og en mængde informationer. Sideløbende med dette har Jerry startet SAKs nyhedsbrev, som man kan tilmelde sig ved at indskrive sin mailadresse i formularen på hjemmesiden. Man kan også henvende sig med sin mailadresse på kontoret hos Dorte - eller skrive den på formularen i generalforsamlingskuverten og aflevere den til et bestyrelsesmedlem eller til personalet her i aften.
 • årskatalog over udstillingerne i SAK.

Samtidig med udviklingen af SAKs nyhedsbrev har bestyrelsen besluttet at indstille den meget dyre udsendelse af enkeltinvitationer til hver enkelt udstilling. I stedet samles årets udstillinger i et katalog, der udsendes ved sæsonens start. Det betyder, at den "påmindelse", man som medlem er vant til at får forud for hver udstilling, nu må bestilles ved at man tilmelder sig nyhedsbrevet.

Vi er godt klar over at ikke alle medlemmer råder over en internetforbindelse, og det er derfor meget vigtigt for os at gøre opmærksom på de informationskanaler, der findes ud over nyhedsbrevet:

 • det årlige katalog er hjørnestenen i formidlingen. Det trykkes i et stort oplag, og medlemmerne kan altid hente eller rekvirere et nyt eksemplar, hvis det gamle er gået tabt.
 • opslag i udstillingsbygningen. Kataloget såvel som aktuelle oplysninger om aktiviteter vil fremover være at finde på husets opslagstavle.
 • telefonerne i huset er åbne dagligt, og man er altid velkommen til at ringe og forhøre sig om udstillinger og aktiviteter.
 • annoncering i Fyns Amts Avis. Op til hver udstilling er der markante annoncer på forsiden af amtsavisen.
 • artikler i Ugeavisen og Øboen. Gratisaviserne modtager og viderebringer konsekvent pressemeddelelser om arrangementer og udstillinger i SAK. Vi modtager gerne forslag til andre gratisaviser, der ønskes orienteret via pressemeddelelser.

Foreløbig betragter vi den nye ordning med et årligt katalog suppleret med nyhedsbreve, som et eksperiment. Vi holder godt øje med virkningen af ordningen, og står parat til at ændre den, hvis den viser sig at virke uhensigtsmæssigt.

Kulturnatten:

SAKs bidrag til Svendborgs kulturnat var igen i 2007 en stor succes. Kaféen sydede af liv. Der var dejlig jazzmusik aftenen igennem, og mange af gæsterne fik lejlighed til at se udstillingen "Fra det underste Land" denne aften.

Grafisk Værksted:

Det grafiske værksted i kælderen under Vestergade 27 er en succeshistorie. En fast og arbejdsom brugerkreds benytter værkstedet året igennem. En del af resultaterne kan ses på skiftende udstillinger i kunstbygningen, og flere af dem indgår i aftenens udlodning af kunst.

SAK-erhverv

der siden 2006 drives af en arbejdsgruppe under foreningen, har i 2007 været ramt af uheld med et planlagt, stort medlemsarrangenment. Arbejdsgruppen er ved at være klar med et andet arrangement nu i foråret . Sideløbende med dette arbejdes der med rundvisninger og foredrag for erhvervsforeningens medlemmer i forbindelse med flere af udstillingerne i sæson 2008.

Fond og billedudlån:

Fondens bestyrelse under formand Lars Lauge, har i løbet af 2007 indkøbt 17 værker til billedudlånet.

Der er tale om værker af kunstnerne Frede Troelsen, Erfred Fabricius, Niels Hansen, Simon Olsen, (Røde) Marius Rasmussen, Peter Wæver, Ruth Weber, Ingvard Petersen samt Ole Blørnild og Hans Kjær, der begge er indkøbt med hver en hel, ny kollektion til billedudlånet.

Derudover har kunsthistorikeren Mogens Eilertsen venligt foræret billedudlånet 3 billeder (Simon Olsen / Henry Eriksen / Røde Marius). Stor tak til Mogens Eilertsen for det.

Alle de ovennævnte værker vil komme til at indgå i kollektioner til billedudlånet.

Til Kai Nielsen-samlingen har Kunstfonden anskaffet 4 små skulpturer og et maleri af Kai Nielsen.

Udover al indkøbsaktiviteten har Fonden stået for nyindretning af "Anerummet" ved siden af kontoret ved kunstbygningens indgang.

I anerummet præsenteres nu et udvalg af Niels Hansens malerier. I den sammenhæng har Svendborg og Omegns Museum velvilligt udlånt de to malerier "model 1913" og "Kutter i høj sø".

Vi er meget glade for samarbejdet med museet og vil gerne hér udtrykke en tak for lånet.

Personale: undervejs i løbet af 2007 har det periodevis knebet med bemandingen på de kortvarige ansættelser, SAK er så afhængig af. Måske har nogle af jer af den grund oplevet lidt for stor travlhed i huset i enkelte situationer - det beder vi om jeres forståelse for.

For øjeblikket er situationen den bedst tænkelige: ud over de skiftende weekendvagter, der hjælper med at passe udstillingerne, vil man i hverdagen kunne møde Gitte Pors bag skranken, og som pedel i huset har vi p.t. Karsten Egeberg. Over vandene svæver vores gode daglige leder, Dorte Petersen.

Ejendommene i Vestergade

Formanden for Kunstbygningens bestyrelse, Leif Bjørkskov, har bedt om ordet for selv at fortælle lidt om hus-bestyrelsens arbejde. Det følgende er et kort rids af situationen:

Som opmærksomme medlemmer vil have bemærket, har udstillingsbygningen i 2007 gennemgået en facaderenovering til gadesiden. Æren for denne store forskønnelse tilfalder i meget vid udstrækning "Husets" bestyrelse og dets formand Leif Bjørkskov, der har lagt mange timer og stor ihærdighed i opgaven. Tak til Leif.

Samtidig har hus-bestyrelsen og Leif arbejdet for at komme videre imod den tilbygning / udvidelse af bygningerne i Vestergade, der kort blev nævnt i sidste års beretning. For øjeblikket er det finansieringen, der søges sikret - i første omgang med henblik på en egentlig projektering af en tilbygning.

I det omfang, dette lykkes og en egentlig byggesag bliver aktuel, vil medlemmerne blive underrettet løbende igennem de informationskilder, jeg har gennemgået tidligere i denne beretning.

Konklusion.

Alt i alt tør jeg godt konkludere, at 2007 har været et godt og virksomt år for SAK. Det har været præget af gode rutiner og jævn fremgang, og ind imellem det faste arbejde i huset har bestyrelse og personale haft lejlighed til at tænke fremadrettet og starte nogle nye initiativer.

/ s.w.

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |