arkiv
Hjem > Før 2017 > 2008 > Generalforsamling > Referat 2008

Referat 2008

SAK – Svendborg Amts Kunstforening 
REFERAT FRA: Generalforsamling i Svendborg Amts Kunstforening 
AFHOLDT: Tirsdag den 26. februar 2008 på Svendborg Vandrehjem 
DELTAGERE: Omkring 140 medlemmer deltog.

DAGSORDEN:  

 1. Valg af ordstyrer
 2. Beretning om foreningen
 3. Regnskab for 2007 
 4. Indkomne forslag 
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
 6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 
 7. Valg af to revisorer og to suppleanter 
 8. Eventuelt.  

Ad 1 - Valg af ordstyrer
Advokat Jacob Trane blev foreslået og valgt til ordstyrer. Det konstateredes, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  

Ad 2 - Beretning om foreningen
Formand for SAK, Søren West, fremlagde beretning om foreningen. Beretningen findes på SAKs hjemmeside www.sak.dk.
Formandens beretningen blev godkendt.

Ad 3 - Regnskab 2007
Kasserer Paul Jary fremlagde foreningens regnskab for det forløbne år. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Ad 4 - Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 5 - Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning som følger:  

 • Almindeligt husstandsmedlemskab kr. 220, - (nuværende kr. 210,-) 
 • Pensionister kr. 190,- (nuværende 185,-)

Efter forslag og debat blandt de fremmødte blev følgende kontingentsatser vedtaget for 2009:  

 • Almindelig husstandsmedlemskab kr. 220,-
 • Pensionister kr. 190,- 
 • Studerende kr. 150.- 

På valg var Jørgen Christensen, Jørn Svendsen og Søren West. Alle tre var villige til genvalg. Henrik Suhr Lauritzen foreslog sig selv til bestyrelsen. 
Der blev uddelt stemmesedler og efter optælling blev følgende valgt til bestyrelsen: Jørgen Christensen, Jørgen Svendsen og Søren West.

AD 6 - Valg af to revisorer og to suppleanter 
Til suppleanter valgtes: Henrik Suhr Lautitzen og Inge Ahl.

Ad 7 - Valg af to revisorer og to suppleanterFølgende to revisorer blev genvalgt: Svend Erik Rasksen og Jeff Westh.
Følgende ro revisorsuppleanter blev genvalgt: Lene Verves og Jørgen Wrisberg.

Ad 8 - Eventuelt 
Der var intet under dette punkt.

Man gik over til bortlodning af indkøbte værker i årets løb. Der var i alt indkøbt 20 værker (50% til fremmødte og 50% på medlemsnummer).

REFERAT: Svendborg, den 1. marts 2008
Kirsten Würtzen

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |