arkiv
Hjem > Før 2017 > 2009 > Generalforsamling > Formandberetning for år 2008

Formandberetning for år 2008

 

Foreningen SAK
Formandsberetning for år 2008

Velkommen til foreningen SAKs generalforsamling.

Også i 2008 har et stort antal mennesker brugt kræfter og tid på at få SAK til at virke og være et moderne, levende og dynamiske kunstformidlingssted. Mange af disse folk har arbejdet ulønnet med pasningsopgaver og praktiske funktioner, i arbejdsgrupper og bestyrelser eller som revisorer, rådgivere eller lignende. Nogle få er på lønningslisten, men også hos dem er vi klar over at en stor del af motivationen i arbejdet er idealisme og kærlighed til kunsten. Det er nemlig ikke hos os, tidens forsidehistorier om millionsalærer, guldrandede pensioner og mægtige fratrædelsesgodtgørelser skal findes. En forudsætning for at det kan lykkes at få SAK til at blomstre på disse betingelser, er at der er kammeratskab, glæde og lyst med i arbejdet. Ikke nødvendigvis fnis og fryd hver time på året, men glæde som noget jævnligt, dagligt og som en grundstemning i hele arbejdet.

Den forudsætning synes jeg, vi er rigtig gode til at opfylde på SAK. Jeg vil gerne indlede beretningen med at sige tak til alle jer, der på en eller anden måde er en del af den flok, der gør det muligt at drive SAK. Tak for indsatsen og for godt kammeratskab.

Personale

Personalemæssigt er 2008 forhåbentlig et atypisk år at berette om.

Dorte Petersen var som bekendt vores daglige leder frem til 31. Dec. 2008, hvor hun efter eget ønske fratrådte stillingen og overlod sædet til Cecil Bojsen Haarder.
I aften deltager Cecil således for første gang i SAKs generalforsamling som daglig leder.
En stor tak til Dorte for en meget flot indsats igennem 4 år, og en varm velkomst til Cecil.

En del af SAKs ansatte er anvist til os fra Jobcenter Svendborg og kommer med løntilskud eller helt aflønnet af Svendborg Kommune.

Morten Jakobsen deler sin arbejdstid imellem Svendborg og Omegns Museum og SAK. Morten har været hos os igennem hele 2008 og gør hos os en meget stor indsats for kunstsamling og billedlån.

Igennem en del af 2008 var Gitte Pors og Karsten Egebjerg ansat som hhv. sekretærhjælp og pedel.

Siden er Bodil Pilgaard Toft tiltrådt som medhjælp og Gitte Pors fratrådt.

Ved ophøret af Karsten Egebjergs midlertidige ansættelse som pedel, kunne Jobcenter Svendborg trods flere ansøgninger ikke anvise nogen ny pedel eller praktisk medhjælper. Stillingen har siden stået ubesat.

Det sætter SAK og den daglige leder i en svær situation.

Vi er nu i fuld gang med at løse problemet. Vi har inddraget kulturforvaltningen, der har forståelse for at vi ikke kan drive huset uden et minimum af arbejdskraft, og vi tror på at der kommer en løsning meget hurtigt.

Udstillinger

Også i 2008 har vi forsøgt at præsentere en udstillingsbuket samlet af lokale pragtblomster og farlige, udensogns særheder. De kendte sydfynske grupper og enkeltkunstnere blev suppleret med alvorlige bidrag fra en vildtvoksende og farverig kunstscene i det store indland.

Særligt kan det bemærkes, at udstillingssamarbejdet med Galleri Franz Pedersen formåede at vende det, der ofte ses som en lidt død sommerperiode, til den mest velbesøgte periode på SAK i 2008.

Udstillingen var samtidig ressourcekrævende; vi brugte en del midler på PR og formidling, men netop denne indsats har medvirket til gøre SAK synlig på landsplan som udstiller af en række store navne i dansk kunst.

Samarbejde med private aktører - som nu Galleri Franz Pedersen - rejser selvfølgelig det principielle spørgsmål, hvor grænserne skal drages for brugen et offentligt støttet udstillingssted.

De allerfleste af SAKs samarbejdspartnere er selvstændige aktører indenfor kunsten, og bestyrelsen ser det som sin opgave at sikre at et givet samarbejde er til gavn for SAK og medlemmerne - samtidig med at det ikke giver enkelte samarbejdspartnere urimelige eller ensidige fordele. Aftalen med galleriet var resultatet af en hård forhandling om detaljer.

Vi håber at vi også fremover kan lave aftaler med museer, samlere eller gallerier om præsentation af specielle kunstnere eller samlinger. Der vil dog efter al sandsynlighed blive tale om sjældne indslag i vores udstillingskalender.

Også udstillingen "Ler 08" tiltrak mange besøgende fra hele landet og var på den måde med til at markere SAK i en lidt større sammenhæng.

 

Der blev afholdt 13 udstillinger / arrangementer på SAK i 2008:

"SUK i SAK" - januar / februar
"Vildspor" - februar / marts
"Rum-Mur" (børnekunst) - april
Ole Hempel (mindeudstilling) - maj
Jens Uffe Rasmussen (60-års fødselsdagsudstilling) - maj
Galleri Franz Pedersen (samarbejde mellem SAK og galleriet) juni-juli
"Brød i Fryseren" - august-september
"Fuga" - august-september
"Vor Tid" (venskabsbyerne) - august-september
"Ler 08" september-oktober
Sydfynske Kunstenere - oktober-november

Dertil kommer kultur-natten og Julebazaaren, der traditionen tro begge var meget velbesøgte og festlige.

Besøgstal:

I 2008 besøgtes SAKs udstillinger inkl. julebazaren af ca. 10.700 personer

Til sammenligning var tallet i 2007 på 11.700 og i 2006 på 10.000 personer. Dermed har vi altså haft et lille fald i 2008, der dog stadig placerer sig som et "godt normal-år". Faldet skal ikke ignoreres eller bagatelliseres, men en del af det har nogle rent tekniske forklaringer - en anden del kan forklares med de svingniner, der følger af for eksempel en enkelt, meget populær eller upopulær udstilling. Vi holder vågent øje med udviklingen og fortsætter arbejdet på at friste vores publikum med uimodståelige tilbud.

Medlemstal:

SAKs medlemstal for 2008 ses nedenfor. Tallene for de to foregående år anføres til sammenligning :

  2008 2007 2006
Private medlemmer 677 644 572
Erhvervsmedlemmer 81 79 79
Institutionsmedlemmer 19 17 17

Som det fremgår, er medlemstilslutningen i stilfærdig men jævn stigning for alle grupper.
Vi håber at denne tendens kan fortsætte i 2009 trods lidt uro og ændrede rutiner i perioden omkring vores lederskift.

www.sak.dk.

Vores utrættelige webmaster og IT-tryllekunstner Jerry Jakobsfeld har igennem det seneste år videreudviklet hjemmesiden sak.dk og givet den nyt design og et antal nye funktioner.

Besøg siden og prøv mulighederne.

Ud over den enkle tilmelding til SAKs nyhedsbrev er der kommet en elektronisk indmeldelsesfunktion. Der er kommet flere lag og detaljer på hjemmesiden - bl.a. er enkeltområder som Grafisk Kælder og SAK Erhverv optaget med præsentation og links, og i nær fremtid vil man på samme måde kunne finde nyhedsstof fra SAKs fond og bygningsbestyrelse.

En varm tak til Jerry for hans indsats med hjemmesiden.

Katalog og invitationer.

I 2008 gennemførte vi dét eksperiment, ved årets start at udsende et samlet katalog over sæsonens udstillinger. De løbende invitationer blev erstattet med elektroniske påmindelser, annoncer etc. Et afgørende motiv for dette eksperiment var ønsket om at begrænse en meget stor portoregning og arbejdsbyrde i forbindelse med udsendelserne.

Årskataloget 2008 var på mange måder udmærket, men der var også alvorlige problemer med ordningen. For det første krævede det at hele udstillingsåret var fastlagt i november året før - noget, der kostede os en fleksibilitet, vi ellers har haft gavn af.

For det andet - og nok alvorligst: vores vurdering er, at ordningen har kostet os en del besøgende på vores udstillinger. Det opgjorte fald i besøgstal er ikke drastisk, men på en del af ferniseringerne har der været mærkbart færre besøgende end ellers, og det tager vi som en strømpil om, at resultatet kunne have været endnu bedre med en konkret invitation til hver udstilling.

Derfor er vi i 2009 vendt tilbage til at udsende løbende invitationer.

Dermed har vi også genskabt portoregningen og arbejdsbyrden - noget, der på langt sigt kan give os store problemer.. Det har vi imidlertid en løsning på - hvis I som medlemmer vil hjælpe os med at effektuere den.

Allerede for flere år siden blev det muligt at tilmelde sig SAKs elektroniske nyhedsbrev. Det gøres på få sekunder ved et besøg på vores hjemmeside. Vi vil nu bruge nyhedsbrevet til systematisk udsendelse af invitationer.

Samtidig vil bede alle jer, der kan modtage nyhedsbrevet om, aktivt at afmelde papirposten. Med vores forslag til kontingenter for 2010 ønsker vi at animere til at dette faktisk sker. De, der ikke har computer-adgang kan selvfølgelig stadig få papirpost, og de vil så få løbende invitationer som post. Der er imidlertid stor forskel på at betjene 777 medlemmer med papirpost - og at betjene en restgruppe på måske et par hundreder.

Så meget om det. Den nye ordning introduceres i de kommende måneder.

Kunstrejse til Berlin:

I Samarbejde med Løgum kloster Højskole tilbød SAK i 2008 et kort kursus inklusive en kunstrejse til Berlin.

Kun 2 medlemmer benyttede tilbuddet, men tilbagemeldingerne om turen var meget positive.

Sak vil også gerne fremover indgå aftaler om denne type tilbud. Forslag og ideer fra medlemmerne vil hér kunne få stor betydning.

Kulturnatten:

Fredag under Svendborg Festdage har tilsyneladende fundet en fast form på SAK. Igen i 2008 var alle stole besat og hver en tomme gulv optaget af stående gæster. Jazzen swingede, forfriskningerne fløj over disken i mægtig fart, og der var en forrygende stemning. De, der kunne løsrive sig fra musikken, kunne opleve snig-fernisering på udstillingerne "Brød i Fryseren" og "Fuga".

Samarbejde med lokale kulturinstitutioner:

Igennem 2008 er samarbejdet med de lokale kulturaktører som kunstgallerierne, Baggård-teatret, Svendborg og Omegns Museum, Giant Steps osv. osv. blevet udbygget. Samarbejdet har været frugtbart, og SAKs medlemmer har mærket resultatet i form af medlemstilbud og formidling af kulturbegivenheder.

Samarbejdet vil også fremover have høj prioritet.

Arbejdet med børn og unge.

SAK holder i 2009 en pause med børneudstillingerne i den hidtil kendte form.

I stedet forsøger vi i år at arrangere en censureret udstilling for unge i "teenage-gruppen".

Initiativet går ud på at lave et lille afbræk og samtidig tilgodese en gruppe, der ellers ikke kommer meget på SAK.

Opholdet i rækken af børneudstillinger afspejler ikke en beslutning om et permanent stop.

Grafisk Værksted:

På mit ledende spørgsmål bekræftede formanden for Grafisk Værksted i går, at det går ufattelig godt på værkstedet.

Grafisk Værksted fejrer stadig kun børnefødselsdage på SAK, men til næste år kan værkstedsforeningen sætte 5 lys i lagkagen, og anledningen benyttes til at lave en fødselsdagsudstilling på SAK i april 2010.

Grafisk værksted har for øjeblikket 30 aktive brugere, og der kommer stadig nye til. Det har således været nødvendigt at lave en venteliste, og værkstedsforeningen afslører drømme om at kunne udvide værkstedsarealet i kælderen under Vestergade. 27 - noget, SAK dog først skal tage stilling til.

Grafisk Værksted har fået et godt kontaktnet i Svendborgs venskabsbyer, og værkstedsforeningen giver mulighed for gæsteophold på værkstederne for udenbys grafikere.

SAK Erhverv

SAK Erhverv har med 81 medlemmer præsteret en beskeden medlemsfremgang siden 2007.

År 2008 bød på 2 medlemsarrangementer i SAK Erhverv.

I april var Mærsk Training Center vært for en aften med spisning og præsentation af centret.

Aftenen fortsatte med foredrag om samler-mani ved kunstneren Steffan Herrik og med Marketingschef Allan Fledelius Hansen fra Würth, der fortalte om den omfattende brug af kunst i mange grene af virksomheden Würths arbejde.

Aftenen afsluttedes med Carsten Bang og med udlodning af kunstværker.

Sidst på året åbnede Skulpturstøberiet i Svendborg dørene for SAK Erhverv.

Medlemmerne overværede en bronzestøbning og nabofirmaet, C.C. Jensen, var vært ved et traktement.

Den nyudkomne bog "Døren til mit Eventyr" om "Overalls-udstillingerne" i 2007 blev givet medlemmerne som julegave. Bogen er udgivet af bronzestøber Jørn Svendsen, der var initiativtager og ankermand ved Overalls-udstillingerne.

Arbejdsgruppen bag SAK Erhverv planlægger p.t. et forårsarrangement med et noget utraditionelt indhold.

Arrangementet kommer for en kort stund til at hente kunstnertalentet frem i medlemmer og andre deltagere - og det vil samtidig danne ramme om en åben diskussion af kunstens rolle i vores by.

SAK Erhverv gruppens medlemmer er Jørn, Kim, Torben , Ulrich og Hanne.
Det er gruppens ambition at virke som øjenåbner for kunstens mange anvendelsesmuligheder.

Fond og billedudlån:

"Kunstbygningens Kunstfond" med bestyrelsesformand Lars Lauge i spidsen, har i 2008 fået bevilget 47.000 kr. fra Svendborg Kommune til indkøb af kunst.

Fonden indkøbte samme år kunst for ca. 100.000 kr.

Kunstfondens beholdning af kunstværker ved undgangen af 2008 er værdisat til 1.2 mill. Kr.

Samlingen består af ialt 665 værker, hvoraf halvdelen indgår i Billedudlånet.

Til Billedudlånet er der i 2008 indkøbt værker af Hans Kjær (6 stk.), Ole Hempel (4 stk.), Frede Troelsen og Anne Bernburg.

Der er lavet 2 nye kollektioner, således at vi nu råder over 70 kollektioner. Deraf er de 55 udlejet.

Billedudlånets udlejning af kunst gav i 2008 en indtægt på 61.000 kr.

Til SAKs MuseumsSamling er der indkøbt værker af Kai Nielsen (5 stk.) og Niels Hansen.

Derudover har fonden modtaget et værk af (Røde) Marius Rasmussen som foræring fra Jette Boas Linde, København.

Tusinde tak til Jette Boas Linde.

15 værker af Kai Nielsen har i 2008 været udlånt til andre Museer, nemlig Kunstmuseet Fuglsang, Odense Kunstmuseum og Tidens Samling. De tre museer har alle brugt værkerne i temaudstillinger om vitalisme i forrige århundrede.

I 2008 solgte fonden 125 eksemplarer af bogen "Kunst og Originaler".

Restbeholdningen af bogen er dermed nede på 921 eksemplarer.

Ejendommene i Vestergade

Formanden for den selvejende institution "Kunstbygningen", Leif Bjørkskov, har bedt om ordet for selv at fortælle om ejendommene i Vestergade:

Efter det store arbejde med renovering af facaden ud mod Vestergade i 2007, har der været en stille periode for Kunstbygningen.

Tre rum på 1. sal er blevet istandsat. Hér er de nedsænkede lofter blevet fjernet, og der er etableret nyt udstillingslys som i de øvrige rum.

Bestyrelsen har ansøgt Realdanica om hjælp til den projekterede tilbygning og fået afslag.

Bestyrelsen vil se på andre ansøgningsformer, før vi fortsætter arbejdet med at finde finansiering.

Inge Moritzen og Leif Bjørkskov afslutter begge deres perioder som medlemmer af Kunstbygningens bestyrelse ved denne generalforsamling.

Ingen af dem genopstiller.

Konklusion.

2008 har været et godt men meget turbulent år for SAK.

Der er blevet afviklet et stort og spændende udstillingsprogram og vores formidling er blevet udbygget og har fungeret godt.

Personalemangel og lederskift har imidlertid krævet mange ressourcer omkring årsskiftet 2008-09, og flere centrale steder i organisationen er det nu skiftedag med alt hvad dette medfører af overdragelser og indkøring.

Dét vil uden tvivl kunne mærkes af både aktive medlemmer og andre brugere i den kommende periode.

Men måske ligger der spændende nye ideer og tiltag og venter på den anden side af indkøringen - hvem ved?

Bestyrelsen og personalet vil i hvert fald gøre alt for at SAK også i de kommende år skal byde på levende og overraskende kunst i gode rammer.

s.w.


This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |