arkiv
Hjem > Før 2017 > 2009 > Generalforsamling > Referat 2009

Referat 2009

REFERAT FRA: Generalforsamling i Svendborg Amts Kunstforening
AFHOLDT: Onsdag den 25. februar 2009 på Vandrehjemmet i Vestergade
DELTAGERE: Omkring 150 medlemmer deltog.

  1. DAGSORDEN: Valg af ordstyrer
  2.  Beretning om foreningen
  3. Regnskab for 2008
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  6. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  7. Valg af to revisorer og to suppleanter
  8. Efterlysning af weekendvagter
  9. Eventuelt.


Ad 1 - Valg af ordstyrer
Advokat Jacob Trane blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2 - Beretning om virksomheden
Formand for SAK, Søren West, fremlagde beretning om virksomheden Svendborg Amts Kunstforening. Herunder informeredes om personale-situationen, og den nye daglige leder Cecil Bojsen Haarder blev præsenteret. Der var ikke kommentarer til beretningen, som blev godkendt.

Ad 3 - Regnskab 2008
Eva Lauritzen, regnskabsfører for SAK, fremlagde foreningens regnskab, da kasserer Paul Jary ikke var til stede. Regnskabet blev godkendt.
Foreningens regnskab ses i vedhæftede dokument

Ad 4 - Indkomne forslag - Der var ikke indkommet forslag.

Ad 5 - Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog en ændring i kontingentet med baggrund i stigende portoudgifter. I håb om at så mange medlemmer som muligt vil tilmelde sig elektronisk post, foreslog bestyrelsen at kontingentet sænkes med 10 kroner for medlemmer, der vil modtage post elektronisk. For medlemmer, der fortsat ønsker at modtage informationer med posten, hæves kontingentet med 20 kroner.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget ved håndsoprækning, hvorefter de nye kontingentsatser ser ud som følger:

Kontingenttype Nuværende
kontingent 

ønsker fortsat
 brevpost

ønsker fremover
elektronisk post
alm. husstand kr. 220,- kr. 240,- kr. 210,-
pensionister kr. 190,- kr. 210,- kr. 180,-
studerende kr. 150,- kr. 170,- kr. 150,-

Formanden gjorde opmærksom på, at man på hjemmesiden www.sak.dk skal framelde brevpost og tilmelde sig elektronisk post. De nye kontingentsatser træder i kraft pr. 1.1.2010.

Ad 6 - Valg af fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
På valg var Paul Jary, Torben Madsen, Hervé Lognonné, Jerzy Jakobsfeld. Paul Jary ønskede ikke genvalg. Hervé, Jerzy og Torben blev genvalgt. I stedet for Paul Jary valgtes suppleant i bestyrelsen Inge Ahl ind i bestyrelsen.
Suppleant Henrik Suhr-Lauritzen genvalgtes og som ny suppleant valgtes Nina Stentebjerg-Hansen.

Ad 7 - Valg af to revisorer og to suppleanter
Nuværende revisorer Svend Erik Rasken og Jeff L. West genvalgtes. Lene Werves genvalgtes ligeledes og Jørgen Wrisberg nyvalgtes til suppleanter.

Ad 8 - Efterlysning af weekendvagter
Daglig leder Cecil Bojsen Haarder opfordrede medlemmerne til at gå med i arbejdet omkring pasning af udstillinger i kunstbygningen i weekenderne. Lige nu består weekendvagtkorpset af ti frivillige, som deler vagterne imellem sig, men flere frivillige vil være godt. Hvis man skulle være interesseret, er man meget velkommen til at kontakte Cecil.

Ad 9 - Eventuelt
Fra salen blev der stillet forslag om, at der indkøbes et cykelstativ til placering ved indgangen i Vestergade.

Generalforsamlingen sluttede med den traditionsrige bortlodning af indkøbte værker. I årets løb var der indkøbt omkring 20 værker hvoraf halvdelen var til bortlodning blandt de fremmødte og den anden halvdel blev udtrukket på medlemsnummer.

REFERAT: Svendborg, den 2. marts 2009
Kirsten Würtzen 

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |