Formandsberetning for år 2009

Foreningen SAK Formandsberetning for år 2009

Velkommen til foreningen SAKs generalforsamling. 

At gøre status over SAKs udvikling og arbejde er altid spændende, men et tilbageblik over 2009 er ikke kun fornøjeligt.

Frem for noget  har året været præget af to lederskift - krydret med de overdragelses- og indkøringsproblemer, den slags omvæltninger medfører.

1. januar 2009 startede vi som bekendt med Cecil Bojsen Haarder som nyansat daglig leder. Cecil leverede en god indsats men valgte hen over sommeren at opsige stillingen til fordel for et job på Sjælland.

I juli måned, under den sidste del af Cecils ansættelse, trådte  Helle Wisbech ind og fungerede som vikar. Da denne ordning fungerede meget overbevisende, valgte bestyrelsen at tilbyde Helle stillingen, som hun tiltrådte fast d. 1. oktober.

Helle har siden med godt overblik og stor effektivitet taget hånd om administrationen og husets daglige ledelse, og vi har i bestyrelsen glædet os over at alt ser ud til at fungere overordentlig godt.

Alt i alt er sagen er endt på den bedst tænkelige måde.

Ikke desto mindre har forløbet opslugt en mængde kræfter og opmærksomhed  hos såvel bestyrelse som ledelse i 2009, hvilket har betydet at der ikke har været ressourcer til ret meget udviklingsarbejde eller store nye initiativer på udstillingsfronten - blot for at tage et par eksempler. 

Når det er sagt, bliver det vigtigt også at fremhæve at dagligdagen på SAK har fungeret gennem hele 2009.

Vi har afholdt de planlagte udstillinger og arrangementer. De områder hvor der i tidligere år er startet initiativer, er blevet passet og videreført: grafikværkstedet og samarbejdet med Svendborgs andre kulturinstitutioner fungerer og udvikler sig. Ungdomsudstillingen er blevet søsat  og vi arbejder på et opfølgende arrangement - osv.

Hverdagen har budt på mange fine oplevelser for medlemmer, ansatte og bestyrelse.

Et stort antal mennesker har brugt kræfter og tid på SAK - dels som lønnet personale og dels som ulønnede i bestyrelser, som weekendvagter etc. En stor tak til jer alle.

Økonomisk har 2009 været hårdt for foreningen. Hen over sommeren måtte vi som nævnt ansætte en sygevikar i lederstillingen, hvorved vi i realiteten afholdt dobbelt lønudgift. Samtidig har vi ikke før sidst i 2009 haft administrative ressourcer til at gennemføre det planlagte skift til elektronisk medlemspost for medlemmer, der ønsker at overgå til dette. En forsinkelse der har ført til betydelige porto- og udsendelsesudgifter. En forventet indsats for at skaffe fondsmidler til udvalgte udstillinger blev meget beskeden og bar kun ringe frugt.

Alt i alt har vi været nødt til at tære på de opsparede midler for at få året til at hænge sammen. 

Uden at vi dermed har opbrugt reserverne eller bragt SAK i en kritisk situation, er underskud ikke en vare, vi plejer at præsentere for denne forsamling, og vi gør det med beklagelse. i kommer til at høre mere udtømmende om økonomien under  regnskabsaflæggelsen senere i aften - dette er kun nogle løsrevne betragtninger. 

For bestyrelsen er det afgørende at de væsentligste årsager til underskuddet nu er bragt i orden: der er ro om ledelsessituationen og omstillingen til elektronisk post er stort set gennemført. Ved et check forleden havde 67,4% af medlemmerne fravalgt brev-post til fordel for elektronisk post. Tallet skal ses på baggrund af at vi fortsat vil betjene virksomheder og institutionsmedlemmer med tryksager og breve. Selv om samtlige privatmedlemmer tilslutter sig, kommer tallet derfor ikke højere end ca. 85%.

Man kan sige at udfordringerne for bestyrelsen i 2009 har været usædvanlige, men at arbejdet har haft mange glædelige momenter og at kammeratskabet og den gode stemning i huset er usvækket. Tak for det.  

Personale 

Ser man bort fra den daglige ledelse som jeg allerede har berørt, er der sket følgende i personalegruppen i 2009: 

1. maj tiltrådte Elsebeth Hørup på kontoret som efterfølger for Bodil Pilgaard Toft.

Jesper Jensen begyndte på stedet som pedel d. 1. sept. efter at vi i lang tid havde været uden teknisk personale.

Nanna Ask var i praktik på stedet i marts-august og gennemførte det meste af arbejdet med udstillingen Ung09.

Morten Jakobsen har også været hos os i hele 2009 og arbejdet med  kunstsamling og billedudlån som primære ansvarsområder. 

Udstillinger  

2009-kalenderen omfattede ikke mindre end 4 gruppeudstillinger: fra lokalområdet var Fynske Piger i Maj og Sydfynske Kunstnere begge ude med levende og spændende udstillinger, og dertil kom de to gamle grupper Ovalen og Grünhorse - også med flotte ophængninger. De to markante "fynboer" Frede Troelsen og Poul Lee fyldte i fællesskab bygningen med en meget smuk og udtryksmæssigt klar udstilling. Et af årets eksperimenter var den censurerede udstilling "Ung09", der med lidt held kan videreføres som en tilbagevendende begivenhed på SAK

For første gang i en årrække blev årets børneudstilling holdt i andre rammer end SAK - noget, der kan aflæses ved et klart dyk i besøgstallene for 2009. 

Der blev afholdt  12 udstillinger / arrangementer på SAK i 2009:

Besøgstal:

 I 2009 besøgtes SAKs udstillinger inkl. julebazaren af  ca. 6353 personer

Til sammenligning var tallet i 2008 på 10.700 personer. Dermed har vi haft et klart fald i 2009. Som nævnt overnfor er en væsentlig del af forklaringen at børneudstillingen i 2009 blev holdt på Naturama og  ikke på SAK. 

Medlemstal: 

SAKs medlemstal for 2009 ses nedenfor. Tallene for de to foregående år anføres til sammenligning :

          2009         2008         2007
Private medlemmer  680 677 644
Erhvervsmedlemmer   68 81 79
Institutionsmedlemmer 21 19 17

Som det fremgår, nyder SAK overordnet set en jævn og stabil tilslutning fra medlemmerne  - med små udsving.

Der har ikke været ressourcer til de store hvervefremstød i år. På den anden side tager vi den gode tilslutning, der allerede nu også kan registreres for 2010, som udtryk for at SAK som udstillings-hus har fungeret godt trods udfordringer i årets løb. 13 medlemmers tilbagegang for SAK Erhverv er et relativt stort udsving der kan give anledning til at erhvervsgruppen ser på årsager og overvejer tilbuddene til denne gruppe.

SAK.DK.

Vores hjemmeside sak.dk  udbygges stadig med nye funktioner og meget spændende materiale. For eksempel rummer siden nu et arkiv over udstillinger etc. tilbage fra 2006. Ildsjælen bag projektet er stadig Jerry Jakobsfeld . Tak for det.

Hjemmesiden informerer om udstillinger, kunstsamling, organisatoriske forhold og meget mere.

Vi opfordrer til at I flittigt bruger hjemmesiden . Den rummer bl.a. mulighed for  enkel bestilling hhv. afmelding af  nyhedsbrev og medlemspost.

SAK Erhverv 

SAK Erhverv har med 68 medlemmer haft en tilbagegang i medlemmer siden 2008.

I august holdt SAK Erhverv en medlemsaften med rundvisning i udstillingerne UNG09 og ”Kai Nielsen og lyset”.

Kunstneren Steffan Herrik stod for rundvisning og der blev trakteret med fynske oste og øl.

I januar 2010 fulgte gruppen succesen op med et velbesøgt arrangement med oplæg om temaerne Art Money og MYC4 hos Kjær & Kjær Worldwide.

SAK Erhverv-gruppens medlemmer er Jørn, Kim, Torben , Ulrich og Hanne. 

Fond og billedudlån

"Kunstbygningens Kunstfond" med bestyrelsesformand Lars Lauge i spidsen, har  i 2009 fået bevilget 47.000 kr. fra Svendborg Kommune til indkøb af kunst.
Fonden indkøbte i årets løb kunst for ca. 67.000 kr.
Via bog- og kunstsalg, samt renteindtægter blev der et overskud på 3.000,- kr.
Kunstfondens beholdning af kunstværker ved udgangen af  2009 er værdisat til 1.3 mill. Kr.
Samlingen består af  ialt 685 værker, hvoraf halvdelen indgår i Billedudlånet.

Til Billedudlånet er der i 2009  indkøbt værker af Poul Lee (5) og Frede Troelsen (2).
Begge kunstnere er nu repræsenteret med hver en kollektion.
Der er lavet 2 nye kollektioner, således at vi nu råder over 70 kollektioner. Deraf er de 56 udlejet.
Billedudlånets udlejning af kunst  gav i 2009 en indtægt på 67.000 kr.
Med henlæggelse til samlingen, samt vedligeholdelse og reparationer er årets resultet et overskud på 12.000,-kr.

Dertil kommer kr. 11.000, der er indkommet ved den netop afholdte auktion over værker udtaget under reorganisering af kollektionerne.

Til SAKs museumssamling er der indkøbt  15 Kai Nielsens figurer som kommer til at indgå i den permanente udstilling.

Udover at indkøbe værker, administrere Billedudlånet og fortsat udbygge SAK’s museumssamling, står  Fonden parat med bidrag og støtte til Bygningen og til SAKs Kunstforening.
Et eksempel så vi i år, hvor ungdomsudstillingen UNG 09 blev mindre end beregnet. Her trådte Fonden til og udfyldte to etager med en lysopsætning af Kai Nielsens gipsfigurer: Sammen med Lars Lauge kastede vores lokale scenemester Palle Berg nyt lys over Kai N. hvide gipsskulpturer.

Ejendommene i Vestergade

Efter at formand og kasserer i "Kunstbygningen"s bestyrelse begge trak sig ud ved generalforsamlingen 2009, valgte foreningsbestyrelsen midlertidigt at genbesætte den lille bestyrelse med foreningsbestyrelsens egne medlemmer.

Vi ønskede at benytte lejligheden til - om muligt - at revidere vedtægterne for bygning, fond og forening med henblik på en forenklet struktur..

Denne revidering blev en af de ting, der led under ressourcemanglen i det forløbne år. Den midlertidige bestyrelse genbesættes ved foreningsbestyrelsens konstituering efter denne generalforsamling og processen fortsætter.

Samtidig har vi - i lyset af bygningsbestyrelsens meget begrænsede økonomiske formåen - udskudt nogle indvendige forbedringer i bygningen. Ønsket er at kortlægge alle alvorlige vedligeholdelsesopgaver i husene og lave en samlet plan. Kortlægningen er nu afsluttet og det står klart at bygnings-institutionen ikke selv kan løse alle de nødvendige vedligeholdelsesopgaver. Ultimo februar vil vi derfor præsentere Svendborg Kommune for et oplæg til, hvordan vi over en 3-4års-periode kan få udført de akutte vedligeholdelsesopgaver.

Gennemførelsen af dette vil kræve begrænsede, ekstraordinære tilskud til bygningen i de 3-4 år, planen strækker sig over. Vi håber at finde kommunalbestyrelsens forståelse for det fornuftige i, således at sikre bygningerne for fremtiden.

Konklusion. 

2009 blev endnu mere turbulent end ventet for SAK. Besværlighederne i vores organisation ser imidlertid ud til at være overstået nu, og med Helle Wisbech i lederstolen har vi fået en organisator i særklasse.

Samtidig er der kommet  god bemanding i huset i øvrigt. Det betyder at der er god grund til at forvente et spændende 2010  hvor udskudte opgaver kan finde løsninger og vi kan komme videre med udviklingen af  det levende kulturhus, SAK-bygningen er. Vi glæder os over opbakning fra alle jer, der jævnligt bruger stedet.

Tak for dét. 

/ s.w.

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions