arkiv

Referat

 

REFERAT FRA: Generalforsamling i Svendborg Amts Kunstforening
AFHOLDT: Torsdag den 18. februar 2010 på Vandrehjemmet i Vestergade
DELTAGERE: Omkring 170 medlemmer deltog.

DAGSORDEN: 

  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning 2009
  4. Regnskab for 2009
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  7. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  8. Valg af to revisorer og to suppleanter
  9. Eventuelt.

Ad 1: Jakob Trane blev valgt som dirigent og kunne konstatere en lovlig varsling af generalforsamlingen.

Ad 2: Peter Faber blev valgt som referent.

Ad 3: Formandens beretning aflagt af Søren West. Godkendt uden spørgsmål og kommentarer.

Ad 4: Regnskab fremlagt af kasserer Inge Ahl. Der blev bl.a. spurgt om, hvad kontoen "medlemsudgifter" dækker, og regnskabskonsulent Eva Lauritsen svarede, at kontoen bl.a. dækker porto ved udsendelse til medlemmer og indkøb af kunst til udlodning på generalforsamlingen.
Formanden, Søren West, svarede på spørgsmål om, hvorfor regnskabet generelt var dårligt for 2009. Han tillagde en turbulent periode med sygdom og skift i den daglige ledelse en del af skylden, ligesom faldende renteindtægter p.g.a. udviklingen på finansmarkedet bl.a. har medvirket til det negative resultat. Der blev også stillet spørgsmål om, hvilke procentsatser SAK beregner sig ved salg fra udstillinger, og svaret var henholdsvis 20 og 30 procent. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 5: Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til en kontingentforhøjelse i 2011. Det provenue, der opnås ved kontingentforhøjelserne 2011 deles ligeligt i et ekstrabeløb til brug ved indkøb af kunst til bortlodning og et beløb, der ligesom SAKs øvrige indtægter disponeres frit af bestyrelsen via budget 2011. Der er nu to former for medlemskab; et hvor man modtager al information fra SAK pr. brev og et, hvor man modtager samme information elektronisk.

Kontingentet for førstnævnte kategori bliver i 2011:
290 kr. for almindeligt medlemskab, 250 kr. for pensionister, 200 kr. for studerende og 650 kr. for institutioner.
For "elektroniske medlemmer" bliver kontingentet:
260 kr. for almindeligt medlemskab, 220 kr. for pensionister, 180 kr. for studerende og 650 kr. for institutioner.

Ad 7: Bestyrelsesmedlem Torben Madsen ønskede at udtræde i "utide" p.g.a. arbejdspres. I hans sted valgtes til bestyrelsen Peter R. Dahm. Bestyrelsesmedlemmerne Søren West og Jørgen Christensen ønskede ikke genvalg, men det gjorde et tredje medlem på valg - Jørn Svendsen. Sidstnævnte genvalgtes til bestyrelsen og nyvalgt blev John Rosquist og Mogens Palm. Der blev foretaget skriftlig afstemning, og stemmetællerne var: Eva Lauritsen, Kurt Sorknæs, Jørgen Wrisberg og Folmer Laursen. Som suppleanter valgtes - uden afstemning - Henrik Suhr-Lauritsen og Anne Magnér.

Ad 8: Jeff L. West og Jørgen Wrisberg blev uden afstemning valgt som revisorer, og som suppleanter valgtes - også uden afstemning – Morten Nielsen og Eva Lauritsen.

Ad 9: Under eventuelt spurgte et medlem, Nanna Grønbæk Petersen, om bestyrelsen og den daglige ledelse er interesseret i en henvendelse fra hende om henblik på gennemførelse af events og lignende i SAK regi. Hun blev opfordret til at tage kontakt til den daglige leder. Den afgående formand, Søren West, meddelte, at det mangeårige bestyrelsesmedlem og frivillig hjælper i kunstbygningen, Jørgen Christensen, er udnævnt til æresmedlem. Bestyrelsesmedlem Jørn Svendsen takkede under eventuelt Søren West for hans indsats som formand for SAK.

Svendborg den 18. februar 2010 / Peter Faber, Referent.

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |