arkiv
Hjem > Før 2017 > 2011 > Generalforsamling > Referat 2011

Referat 2011

REFERAT FRA:  Generalforsamling i Svendborg Amts Kunstforening

AFHOLDT:         Torsdag den 17. februar 2011 på Vandrehjemmet i Vestergade

DELTAGERE:     Omkring 140 medlemmer deltog.

DAGSORDEN:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Beretning om foreningen
  3. Regnskab for 2010
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  7. Valg af to revisorer og to suppleanter
  8. Eventuelt.

Ad 1 - Valg af ordstyrer

Advokat Jacob Trane blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2 - Beretning om virksomheden

Jørn Svendsen bød velkommen og aflagde beretning. Der var ikke kommentarer til beretningen, som blev godkendt. Beretningen ses andet sted på hjemmesiden.

Ad 3 - Regnskab 2010

Kasserer Jerry Jakobsfeld fremlagde foreningens regnskab. Der blev bl.a. spurgt, om der er økonomi til stede i forhold til kunstbygningen, som er i forfald. Jerry Jakobsfeld svarede, at der er for få penge til bygningens vedligehold.  Bestyrelsen håber, at den indgåede aftale med en fundraiser vil bringe midler til vedligeholdelse af den gamle bygning. Der blev også stillet spørgsmål om salg af kunstbygningen, som det tidligere har været på tale. Hertil blev svaret, at et salg er sat i bero. Som det ser ud nu, vil man gerne blive i Vestergade, der er stor veneration for haven og den charmerende bygning. Regnskabet blev godkendt. Foreningens regnskab 2010 kan ses andet sted på hjemmesiden.

Ad 4 - Indkomne forslag – Der var ikke indkommet forslag.

Ad 5 - Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog en stigning gældende fra 2012 på ti kroner på samtlige kontingentsatser (nedenfor ses de nuværende satser).

Kontingent 2011:

Jeg vil kun modtage
posten via e-mail 

Jeg vil modtage

 posten pr.brev

Husstand:

260,00 kr.

290,00 kr.

Studerende:

180,00 kr.

200,00 kr.

Pensionister (husstand):    

220,00 kr.

250,00 kr.

Institutioner:

650,00 kr.

650,00 kr.

Efter en debat omkring kontingent blev bestyrelsens forslag vedtaget ved håndsoprækning.

Debatten indeholdt mange konstruktive forslag og gode ideer til bestyrelsen. Dirigenten bad sekretæren udarbejde et notat med de mange forslag og ideer, et notat, som bestyrelsen skal drøfte ved næste bestyrelsesmøde.

Jørn Svendsen fortalte, at bestyrelsen arbejder på at gøre SAK til et vigtigt sted at se udstillinger. Samtidigt skal SAK tiltrække relevante udstillere og de kommer gerne, hvor der kan forventes et salg. Det er vigtigt at huset lejes ud og at SAK kan lave spændende udstillinger, som giver flere besøgende.

Jørn Svendsen så gerne, at medlemmer, der har muligheden, yder en ekstra skærv ud over kontingentet og at flere medlemmer køber værker fra udstillingerne. 

Ad 6 - Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

Formand Inge Ahl ønskede at udtræde på grund af arbejdspres. Bestyrelsesmedlemmerne Peter Dahm, Nina Stentebjerg-Hansen og Henrik Suhr-Lauritzen ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen. Jerry Jakobsfeld genvalgtes og suppleant Anne Magner valgtes til bestyrelsen. Jørn Svendsen og Mogens Palm fortsætter i bestyrelsen. Nye i bestyrelsen valgtes: Ib Højbye Mortensen, Margrethe Rasmussen og Christina Dennig. Til suppleanter valgtes John Østergaard og Flemming Have Poulsen.

Ad 7 - Valg af to revisorer og to suppleanter

Nuværende revisorer Jeff L. West og Jørgen Wrisberg genvalgtes. Ligeså genvalgtes de to revisorsuppleanter Morten Nielsen og Eva Lauritsen.

Ad 8 - Eventuelt

Under eventuelt takkede Jørn Svendsen Jerry Jakobsfeldt for det store arbejde med hjemmeside og nyhedsbreve, Anne Magner for arbejdet omkring det grafiske bl.a. logo og plakater og Mogens Palm for et flot arbejde med Teodor Bok-udstillingen.

REFERAT:   Svendborg, den 22. februar 2011

                      Kirsten Würtzen

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |