arkiv
Hjem > Før 2017 > 2012 > Generalforsamling > Formandsberetning for 2011

Formandsberetning for 2011

 
SAK kunstforening

Velkommen til SAK Kunstforenings generalforsamling.

2011 har på mange måder været et godt år for SAK, og det vil jeg give jer en kort redegørelse om.

At det har været et godt år skyldes ikke mindst de mange frivillige, der stiller op i forbindelse med pasningsopgaver og praktiske ting, i bestyrelser eller som revisorer. Uden dem ville SAK kun være en skygge af sig selv – så et stort tak for det.

Dernæst vil jeg særskilt takke Jørn, som indtil midnat er næstformand, men som ikke ønsker at stille op igen. Du har været en stor trækkraft for SAK og ydet et stort bidrag til at få SAKs udstillinger løftet på bl.a. det skulpturelle felt.

Jeg vil nu kort redegøre for de aktiviteter, bestyrelse og personale har gennemført i 2011. Og det vil her være oplagt at begynde med vores udstillingsaktiviteter, som er SAKs kerneydelse.

Udstillingsaktiviteter i 2011

I 2011 blev der afholdt 10 udstillinger:

 1. Tre verdner
 2. Renæssancemennesket in space – Teodor Bok – Et livsværk
 3. Verden i farver
 4. Riber og Arke på SAK
 5. The dirty and the bad from São Paulo to Svendborg
 6. Teodor Bok – en særudstilling (lejligheden)
 7. SKART
 8. Islandske modernister og Kai Nielsen
 9. Sydfynske Kunstnere
 10. Digitale unge netværker

Bredden i udstillingerne er netop et udtryk for SAKs ønske om både at prioritere det lokale, det nationale og internationale i en bestræbelse på at få variation i udstillingerne, få SAK på det kulturelle landkort og give plads til det anderledes, det overraskende.

Et nyt tiltag har været at bruge lejligheden på 1. sal til særudstillinger og andre arrangementer, som stemmer overens med SAKs visioner. Og her fik sommerens gæster muligheden for at se Teodor Boks værker i et mere begrænset omfang.

Udover udstillingerne har vi i 2011 også haft den årligt tilbagevendende Kulturnat og julebazaren, som der var mange, der besøgte.

 

Besøgstal

Til alle disse udstillinger og arrangementer kom der 8533 besøgende. Det er til sammenligning med de to forudgående år en betydelig stigning:

 

2009

2010

2011

6.353 besøgende

7.640 besøgende

8.533 besøgende

 

Medlemstal

Medlemstallene for 2011 har haft et fald i de private medlemmer, idet tallene ser således ud:

 

 

2009

2010

2011

Private medlemmer

680

619

480

Erhvervsmedlemmer

68

69

69

Institutioner

21

19

19

 

Faldet i private medlemmer skyldes formentligt i overvejende grad overgangen til mail-medlemskaber, som i første omgang – for nogen – gjorde kommunikationen om betaling uklar. Vi håber, at vi har imødekommet dette problem ved den nye aftale med PBS – betalingsservice. Det ser indtil videre sådan ud.

 

Personale

2011 har været rolig på stabssiden:

Helle Wisbech er daglig leder.

Morten Jakobsen står for Billedudlån og samlinger.

Helle Nørgaard har 12 timer om ugen på regnskab og administration.

Derudover har vi 2 stillinger med løntilskud.

Flemming Kristoffersen, som er pedel.

Og på kontor og reception har der i 2011 været Eva Haugsted, en kort periode Angela Steffens og fra 1. sept. Lotte Steffensen.

 

Bestyrelsens arbejdsområder i 2011:

Bestyrelsens arbejdsområder er som altid at sikre udstillingerne og daglig drift.

Herudover har bestyrelsen været optaget af udarbejdelsen af en Samarbejdsaftale for perioden 2011 – 2014 mellem Svendborg Kommune og SAK.  Idet Udvalget for Kultur og Planlægning har besluttet, at der skal udfærdiges samarbejdsaftaler mellem kulturelle institutioner og Svendborg Kommune for

 • At komme i tættere dialog med kommunens tilskudsmodtagere
 • At afstemme de gensidige forventninger til hinanden
 • At være en aktiv medspiller i den fremadrettede udvikling af de kulturelle tilbud
 • At styrke samarbejdet mellem institutionerne

Den foreløbige konklusion på det samarbejde har været, at SAK leverer langt mere kunst og kultur, end man kunne forvente med de meget små budgetter, SAK råder over. Det kan vi igen takke en fantastisk god kreds af frivillige for, kombineret med Helle som daglig leder, der yder en rigtig god indsats.

Hjemmesiden og andre IT opgaver er et andet felt, der ret konstant arbejdes på, og hvor Jerry Jakobsfeld har leveret broderparten af indsatsen.

SAKs grafiske kommunikation i form af plakater, kort og meget andet har Anne Magnér stået for, og det er også hende, der har holdt os opdateret på Facebook.

 

SAK erhverv

I SAK erhverv har der i 2011 været to arrangementer:

 • Koncerten ”Billeder i Musikken” i forbindelse med udstillingen ”Islandske modernister og Kai Nielsen”.
 • Michael Møllers foredrag om kunst og økonomi, der foregik på Scan Vibro.

Ejendommene i Vestergade

Husbestyrelsen har haft fokus på løbende vedligeholdelsesopgaver, der har betydet, at SAK har fået renoveret toilettet i kælderen, pudset murværket udvendigt, repareret en revne i fundamentet og malet vindeltrappe og vinduer.

Hvad angår det udvendige arbejde har Finn Ellegård gjort et fantastisk stort arbejde.

Butikken er ændret og malet, og der er indrettet bibliotek ved siden af kontoret. Derudover er der kommet elsparepærer op og nye lampeskinner er monteret i det meste af bygningen. Æren for det fine arbejde skal tilskrives Flemming vores pedel.

Takket være elever fra Teknisk skole og velvilje fra malermesterforeningen er forsænkede lofter blevet taget ned, og der er blevet pudset, spartlet og malet i de 3 rum ud mod haven på 1. sal. Det har gjort rummene væsentligt mere harmoniske hvad angår proportioner.

 

Konklusion:

2011 har været et godt år for SAK, mange ting er som sagt blevet gjort.

Udstillingsprogrammet har været bredt sammensat. Noget har været umiddelbart tilgængeligt, og andet har krævet mere af de fleste af os. Det har været helt bevidst, at denne vekselvirkning har fundet sted. Intentionen har været at skabe plads til både traditionen og fornyelsen, det hjemlige og det fremmede i håbet om at modsætningerne vil skærpe vores sanser, tanker og tolerance.

 

MP

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |