arkiv
Hjem > Før 2017 > 2012 > Generalforsamling > Referat 2012

Referat 2012

REFERAT FRA:                Generalforsamling i Svendborg Amts Kunstforening

AFHOLDT:                        Torsdag den 16. februar 2012 på Vandrehjemmet i Vestergade

DELTAGERE:                   Omkring 150 deltog.

DAGSORDEN:                  1.   Valg af ordstyrer

  1. Beretning om foreningen
  2. Regnskab for 2011
  3. Indkomne forslag
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  6. Valg af to revisorer og to suppleanter
  7. Eventuelt.

Ad 1 - Valg af ordstyrer

Advokat Jacob Trane blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2 - Beretning om virksomheden

Formanden Mogens Palm bød velkommen og indledte med at takke de frivillige for deres store indsat på SAK, - og Jørn Svendsen for sit store arbejde i SAK’s bestyrelse. Jørn Svendsen har ønsket at udtræde af bestyrelsen.

Formanden aflagde beretning om foreningen. Der var ikke kommentarer til beretningen, som blev godkendt. Beretningen kan ses på hjemmesiden.

Ad 3 - Regnskab 2011

I kasserer Jerry Jakobsfelds fravær fremlagde daglig leder Helle Wisbech foreningens regnskab.

Regnskabet blev godkendt. Foreningens regnskab 2011 kan ses på hjemmesiden.

Ad 4 - Indkomne forslag

Bestyrelsen havde forslag til vedtægtsændring i §3, hvor afsnittet: Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Ægtefælder, som har fælles medlemskab, kan begge udøve stemmeret. Dette ønskes ændret til: Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Et medlemskab giver én stemme, uanset om medlemskabet omfatter en eller flere personer.

Afstemning ved håndsoprækning viste flertal for vedtægtsændringen, hvorefter det blev vedtaget at ændre §3.

Der var ikke indkommet andre forslag.

Ad 5 - Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog en stigning gældende fra 2013 på ti kroner på alle kontingenter bortset fra institutionsmedlemskab. Det oplystes, at SAK Erhverv selv træffer bestemmelse om kontingentet størrelse.
Medlemsbetaling 2013:  Alm.  300 kr.  /  Alm email  270 kr. / Pensionist 260 /  Pensionist email 230 / Studerende 210  /  studerende email 190 / Alle medlemskaber giver adgang for en husstand (forældre og børn på samme matrikel – ikke moster på besøg fra Jylland) / Institutioner 660

Bestyrelsens forslag blev vedtaget ved håndsoprækning.

Ad 6 - Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

På valg var formand Mogens Palm, næstformand Jørn Svendsen og bestyrelsesmedlem Anne Magnér. Jørn Svendsen ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen.

Som nyt bestyrelsesmedlem foreslog bestyrelsen arkitekt Mads Bjørn Hansen.

Der var ikke andre forslag fra salen, hvorefter Mads Bjørn Hansen blev valgt. Der var genvalg til Mogens Palm og Anne Magnér.

De øvrige i bestyrelsen er Jerry Jakobsfeld, Ib Højbye Mortensen, Margrethe Rasmussen og Christina Dennig.

De to suppleanter John Østergaard og Flemming Have Poulsen genvalgtes.

Fra salen blev spurgt om muligheden for at skrive i indkaldelsen, hvem der er på valg. Dirigenten oplyste, at der ikke er noget krav om, at det skal stå i indkaldelsen eller på dagsordenen og at bestyrelsen kan tage det til overvejelse ved næste års indkaldelse.

Ad 7 - Valg af to revisorer og to suppleanter

Nuværende revisorer Jeff L. West og Jørgen Wrisberg genvalgtes. Ligeså genvalgtes de to revisorsuppleanter Morten Nielsen og Eva Lauritsen.

Ad 8 - Eventuelt

Fra salen kom et forslag til bestyrelsen vedrørende procedure omkring bortlodning. Dirigenten meddelte, at der under punktet eventuelt ikke kan stilles forslag og ikke besluttes.

Forslaget gik ud på, at der frit kan vælges blandt alle kunstværker ved lodtrækningen for fremmødte. Som der er nu, kan fremmødte ikke vælge blandt de reserverede kunstværker til medlemslodtrækningen.

Efter en del debat blev der foretaget en vejledende afstemning, hvorefter dirigenten konstaterede, at der var overvægt af folk, der var positivt stemt for forslaget..

Fra salen: Har man gjort sig tanker om, hvordan man vil rette op på faldet i medlemskaber. Formanden fortalte, at faldet ikke er reelt, idet der har været nogle uklarheder i forbindelse med betaling af mail-medlemskaber. Der er nu ændret praksis og sendt girokort ud. Sidste år blev der fulgt op på ikke-betalte medlemskaber og dette kan bestyrelsen overveje at gøre igen.

Fra salen: Det har været et fantastisk år i SAK med flotte udstillinger. Hvad om man lavede udstillingslister med et girokort på bagsiden.

Fra Salen: Tag børneudstillingerne op igen på SAK, de trækker mange nye besøgende til huse.

REFERAT:   Svendborg, den 19. februar 2012

                      Kirsten Würtzen

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |