arkiv

Referat

Generalforsamling i Svendborg Amts Kunstforening

Torsdag den 28. februar 2013 på Svendborg Vandrehjem.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab for 2012
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent for 2014
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

 

Ad 1 - valg af dirigent:

Advokat Jacob Trane blev foreslået og valgt.

Ad 2 - formandens beretning:

Formanden for SAK, Mogens Palm, redegjorde for foreningens aktiviteter i det forgangne år, takkede de mange frivillige, den daglige ledelse og bestyrelseskollegaer. Han benyttede også lejligheden til at fortælle om en publikumsmæssig succes med 2013 første arrangement, SAK Art, ligesom det blev oplyst, at Kirsten Würtzen fremover vil varetage administrationen af billedudlån. Der var ikke yderligere kommentarer til beretningen, som i sin fulde ordlyd kan ses på SAK’s hjemmeside.

Ad 3 – regnskab for 2012

Kasserer Jerry Jakobsfeldt præsenterede i fællesskab med Helle Wisbech regnskabet, som blev godkendt. Fra salen blev der spurgt om, hvad der sker med samlingen af færøsk grafik (værdisat til 26.400 kr.) som hvert år står opført under aktiverne. Ikke meget, kunne Helle Wisbech svare, og hun mente, at SAK Erhverv, under hvem de grafiske værker henhører, vil bruge de færøske grafikker som gaver. Hele regnskabet for 2012 kan ses på SAK’s hjemmeside.

Ad 4 – indkomne forslag:

Der var ingen forslag til behandling.

Ad 5 – fastsættelse af kontingent:

Kontingentet for 2014 er uændret.

Ad 6 – valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Der var fire bestyrelsesmedlemmer på valg. Det var Jerry Jakobsfeldt, Christina Dennig, Margrethe Rasmussen og Ib Højbye Mortensen. De to førstnævnte blev genvalgt, og de to sidstnævnte ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes – uden kampvalg – Elin Østergaard og Anne-Mette Sybrandt. Øvrige medlemmer af bestyrelsen, som ikke var på valg er: Mogens Palm, Mads Bjørn Hansen og Anne Magnèr. Som bestyrelsessuppleanter genvalgtes John Østergaard og Flemming Have Poulsen.

Ad 7 – valg af to revisorer og to revisorsuppleanter:

Der var genvalg til revisorerne Jeff West og Jørgen Wrisberg. Det samme var tilfældet med revisorsuppleanterne Eva Lauritsen og Morten Nielsen.

Ad 8 – eventuelt:

Bestyrelsesmedlem Anne Magnèr opfordrede interesserede medlemmer af kunstforeningen til at yde et stykke praktisk arbejde i relation til vedligeholdelse af selve kunstbygningen. Der er brug for folk, der vil og kan give en hånd med, når der er behov for det. David Moodie påpegede, at der er behov for en elevator i kunstbygningen, som er svær tilgængelig for handicappede. Formanden sagde, at man i bestyrelsen havde gjort sig tanker – også sammen med Svendborg kommune – men at det er et omfattende og dyrt projekt, hvilket dog ikke afholder bestyrelsen fra at fortsætte arbejdet.

Referent:
Peter Faber
Svendborg den 1/3 2013.

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |