arkiv
Hjem > Før 2017 > 2014 > Generalforsamling > Referat 2014

Referat 2014

 

Generalforsamling i Svendborg Amts Kunstforening

Torsdag den 27. februar 2014 på Svendborg Vandrehjem

DAGSORDEN:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2013
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for 2015
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af to revisorer og to suppleanter
8. Eventuelt.


Ad 1 - Valg af ordstyrer og referent
Advokat Jacob Trane blev foreslået til ordstyrer og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Kirsten Würtzen valgt til referent.

Ad 2 – Formandens beretning
Formanden Anne Magner aflagde beretning om foreningens aktiviteter i det forgangne år og benyttede lejligheden til at takke alle de mange frivillige, den daglige ledelse og bestyrelseskolleger. Jerry Jakobsfeld, som i ni år har varetaget kassererjobbet, ønsker at træde ud af bestyrelsen og blev takket for det store arbejde. Jerry har også udviklet SAKs hjemmeside og har lovet at fortsætte det arbejde som frivillig i SAK.
Der var ikke kommentarer til beretningen, som i sin fulde ordlyd kan ses på hjemmesiden.

Ad 3 - Regnskab 2013
Jerry Jakobsfeld fremlagde foreningens regnskab, som blev godkendt af forsamlingen. Hele regnskabet kan ses på hjemmesiden.

Ad 4 - Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 5 - Fastsættelse af kontingent
Kontingent for 2015 er uændret.

Ad 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg var Anne Magner, Mads Bjørn Hansen og Mogens Palm, som i løbet af året forlod bestyrelsen for at blive daglig leder i Kunstbygningen, hvorefter suppleant John Østergaard trådte ind i bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne Elin Østergaard og Anne-Mette Sybrandt var ikke på valg.
Christine Egeskov og Jerry Jakobsfeldt ønskede at træde ud af bestyrelsen.
Efter afstemning blev Anne Magner og Mads Bjørn Hansen genvalgt for en to-årig periode.
Nye i bestyrelsen er Sven Erik Frederiksen og Marie Snede Willumsen, begge valgt for et år, samt Maja Kielermann Grønkjær, valgt for to år.
Som suppleanter valgtes John Østergaard og Lene Struch.

Ad 7 - Valg af to revisorer og to suppleanter

Nuværende revisorer Jeff West og Jørgen Wrisberg genvalgtes. Ligeså genvalgtes de to revisorsuppleanter Morten Nielsen og Eva Lauritsen.

Ad 8 - Eventuelt
Mogens Palm fortalte, at der er brug for flere frivillige i SAK. Der er en masse spændende opgaver for dem der har lyst, bl.a. mangler SAK folk til at passe udstillingerne i weekenderne. Og han opfordrede til at man kikker ind i SAK og får en snak.

REFERAT:   Svendborg, den 28. februar 2014
                  Kirsten Würtzen

 

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |