arkiv
Hjem > Før 2017 > 2015 > Generalforsamling > Referat 2014

Referat 2014

 

REFERAT

 

Generalforsamling i Svendborg Amts Kunstforening

Torsdag den 26. februar 2015 på Svendborg Vandrehjem                    

 

DAGSORDEN:                      1.   Valg af ordstyrer og referent

  1. Formandens beretning
  2. Regnskab for 2014
  3. Indkomne forslag
  4. Fastsættelse af kontingent for 2016
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af to revisorer og to suppleanter
  7. Eventuelt.

 

 

Ad 1 - Valg af ordstyrer og referent

Advokat Jacob Trane blev foreslået til ordstyrer og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Kirsten Würtzen blev foreslået og valgt til referent.

 

Ad 2 – Formandens beretning

Formanden Anne Magner aflagde beretning om foreningens aktiviteter i det forgangne år. I 2014 har man desværre været nødt til at lukke SAK tre uger i sommerperioden på grund af personalemangel. SAK er dybt afhængig af de mange frivillige, det er bl.a. frivillige, der passer udstillingerne i weekenderne. Formanden benyttede lejligheden til at takke alle frivillige. Hun rettede ligeledes en stor tak til daglig leder Mogens Palm og Helle Nørgaard, som gør et kæmpe stykke arbejde - mere end de får løn for. Formanden takkede også sine bestyrelseskolleger.

Der var ikke kommentarer til beretningen, som i sin fulde ordlyd kan ses på hjemmesiden.

 

Ad 3 - Regnskab 2013

Foreningens regnskab var blevet udleveret til alle og kasserer Svend-Erik Frederiksen kommenterede enkelte punkter i regnskabet, bl.a. er der sket et fald i medlemstallet, hvorfor han opfordrede medlemmerne til at hverve flere nye medlemmer til foreningen - giv et gavekort på et medlemskab. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. Hele regnskabet kan ses på hjemmesiden.

 

Ad 4 - Indkomne forslag (der var ikke indkommet forslag).

 

Ad 5 - Fastsættelse af kontingent

Kontingent for 2016 er uændret.

 

Ad 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg var Anne-Mette Sybrandt, som ønskede at opstille som suppleant.

På valg var også Elin Østergaard, Svend-Erik Frederiksen og Marie Snede Willumsen, som alle modtog genvalg.

Maja Kielemann Grønkjær ønskede at træde ud af bestyrelsen.

Winnie Stærke og Svend Erik Kracht blev foreslået og valgt af forsamlingen.

Suppleant Lene Struck-Madsen ønskede at udtræde. I stedet valgtes Anne-Mette Sybrandt.

Suppleant John Østergaard blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlemmerne Anne Magner og Mads Bjørn Hansen var ikke på valg.

 

Ad 7 - Valg af to revisorer og to suppleanter

Nuværende revisorer Jeff West og Jørgen Wrisberg genvalgtes.

Ligeså genvalgtes de to revisorsuppleanter Morten Nielsen og Eva Lauritsen.

 

Ad 8 – Eventuelt (intet under dette punkt).

 

 

REFERAT: Svendborg, den 28. februar 2015/kw

 

 

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |