arkiv
Hjem > Før 2017 > 2016 > Generalforsamling > Referat 2015

Referat 2015

 

Generalforsamling i Svendborg Amts Kunstforening 25. februar 2016 på Svendborg Vandrehjem  

DAGSORDEN:                   

  1. Valg af ordstyrer
  2. Formandens beretning 2015
  3. Regnskab for 2015
  4. Indkomne forslag
  5. Forslag om fri entre ved ferniseringer
  6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  8. Valg af to revisorer og to suppleanter
  9. Eventuelt.

Ad 1 - Valg af ordstyrer og referent

Advokat Jacob Trane blev foreslået til ordstyrer og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2 – Formandens beretning

Formanden Anne Magner aflagde beretning om foreningens aktiviteter i det forgangne år. SAK er dybt afhængig af de mange frivillige, det er bl.a. frivillige, der passer udstillingerne i weekenderne. Formanden benyttede lejligheden til at takke alle frivillige samt en stor tak til daglig leder Mogens Palm. Også en stor tak til regnskabsassistent/sekretær Helle Nørgaard som har søgt nye udfordringer. I stedet for Helle Nørgaard er ansat Camilla Larsen. Formanden takkede sine bestyrelseskolleger.

Der var ikke kommentarer til beretningen, som i sin fulde ordlyd kan ses på hjemmesiden.

Ad 3 - Regnskab 2015

Kasserer Sven-Erik Frederiksen gennemgik punkter i regnskabet og forklarede bl.a. at årsagen til nedgang i beløbet for medlemsskaber trods en medlemsfremgang skyldes, at der er en større andel af pensionister. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. Regnskabet kan ses på SAKs hjemmeside.

Ad 4 - Indkomne forslag

Der var kommet et forslag fra Susanne Kern: Forslag om fri entre ved ferniseringer. Som det er nu, skal ikke-medlemmer og ikke-inviterede betale entre, når de kommer til ferniseringer i SAK. Dette forslag blev drøftet blandt de fremmødte og ordstyreren konkluderede slutteligt: Bestyrelsen anmodes om at arbejde med at gøre det gratis at deltage i ferniseringer, hvilket forsamlingen godkendte.

Ad 5 - Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog kontingent uændret for 2017.

Ad 6 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg var Anne Magner og Mads Bjørn Hansen, sidstnævnte ønskede at udtræde. Anne Magner genvalgtes og Bruno Hansen blev foreslået og valgt af forsamlingen. Winnie Stærke er i årets løb udtrådt og suppleant Anne Mette Sybrandt er trådt ind i bestyrelsen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Svend Erik Kracht, Marie Snede Villumsen, Sven Erik Frederiksen og Elin Østergaard. Suppleant John Østergaard blev genvalgt og til ny suppleant valgtes Amos Bendix

Ad 7 - Valg af to revisorer og to suppleanter

Nuværende revisorer Jeff West og Jørgen Wrisberg genvalgtes.

Ligeså genvalgtes de to revisorsuppleanter Morten Nielsen og Eva Lauritsen.

Ad 8 – Eventuelt

Anne Mette Sybrandt Fra bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at bruge SAK – besøg SAK, bring naboen med, venner og familie og alle I kender med i SAK.

Morten Nielsen fra salen opfordrede bestyrelsen til at medtage punkter som budget og visioner til drøftelse blandt medlemmerne ved næste generalforsamling. Anne Magner rettede en stor tak til afgående bestyrelsesmedlem Mads Bjørn Hansen for det store arbejde, han har lagt i SAK.

REFERAT: Svendborg, den 9. marts 2016/kw

 

 

 

 

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |